Regulamin


  


REGULAMIN REZERWACJI I ZAMELDOWANIA

 1. Zapytania o wolny termin można dokonać drogą e-mailową, telefonicznie pod nr 608-405-503 lub wypełniając formularz dostępny w zakładce „Rezerwacje” na stronie http://domkisolina.org/node/add/rezerwacja.
 2. Dokonując rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzoza” w Solinie przez stronę internetową Ośrodka, drogą telefoniczną lub e-mailową oraz dokonując zameldowania w Ośrodku, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych OPGK Rzeszów S.A., zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do dokonania rezerwacji i realizacji pobytu Klienta w Ośrodku, tj. do celów rezerwacji pobytu, do celów meldunkowych, pobrania opłaty miejscowej oraz wystawienia faktury za pobyt.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji pobytu i realizacji pobytu Klienta w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzoza” w Solinie.
 4. Administratorem danych osobowych jest OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Adres e-mail: solina@opgk.rzeszow.pl.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji przed wypełnieniem Formularza Rezerwacji ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Rezerwacji oraz Regulaminem Ośrodka.
 6. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe Klientów podczas: procesu rezerwacji pobytu przez stronę internetową, drogą telefoniczną lub e-mailową oraz podczas zameldowania Klienta w Ośrodku.
 7. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dane, które są wymagane do wystawienia faktury.
 8. Klient w każdym czasie posiada prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, usuwania, aktualizacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Dane osobowe Klienta dotyczące realizacji pobytu w Ośrodku będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres świadczenia usługi pobytu Klienta w Ośrodku oraz przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora danych lub Klienta w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później, a dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem wizyjnym przez 30 dni od dnia utrwalenia.
 10. Rezerwacji dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności.
 11. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 50% zaliczki za pobyt na konto Ośrodka PL 83 1050 1562 1000 0090 8118 0961 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna).
 12. Nie wpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 13. Płatności zaliczki na wyżej podane konto należy dokonać w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
 14. W przypadku rezygnacji przez Klienta (również z przyczyn losowych i rodzinnych) rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w następujących sposób: do 60 dni od daty planowanego przyjazdu - 90% zwrotu wpłaconej kwoty, do 30 dni od daty planowanego przyjazdu - 50% zwrotu wpłaconej kwoty, poniżej 30 dni - wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 15. Ośrodek zastrzega sobie prawo nie potwierdzenia lub odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych.
 16. W przypadku odwołania rezerwacji przez Ośrodek wpłacona zaliczka zwracana jest w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji (zaliczki nie są zwracane w formie gotówkowej).
 17. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.
 18. Ośrodek ma prawo do odmówienia zameldowania osobie, która rażąco narusza jego Regulamin.
 19. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd bez wcześniejszego powiadomienia oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej zaliczki. 
 20. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Goście dokonują najpóźniej 10 dni przed przyjazdem.
 21. Klienci Ośrodka Wypoczynkowego „Brzoza” w Solinie mogą korzystać z całej infrastruktury Ośrodka.
 22. Dodatkowo Ośrodek pobiera opłatę miejscową, płatną przy zameldowaniu w recepcji ośrodka, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina. UCHWAŁA NR XVII/158/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 2 grudnia 2015 r.
 23. Od dn. 01.01.2020 r. faktury VAT mogą być wystawiane, jeśli na paragonie znajduje się NIP firmy. Jeżeli potrzebują Państwo faktury, zaraz po dokonaniu rezerwacji prosimy o wiadomość z danymi do faktury na adres mailowy: solina@opgk.rzeszow.pl

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BRZOZA” w SOLINIE

W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu na terenie naszego ośrodka uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z naszym Regulaminem. Dokonanie rezerwacji w naszym Ośrodku jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji, przedstawić, co najmniej jeden dowód tożsamości oraz z góry uregulować należności z tym związane.
 2. Wpłata zaliczki po rezerwacji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu Ośrodka.
 3. W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień Recepcja jest czynna w godzinach 10:00 - 14:00.
 4. W miesiącach lipiec, sierpień Recepcja jest czynna w godzinach 08:00 - 20:00
 5. Przy meldunku w Recepcji pobierana jest kaucja w wysokości 150,00 zł, zwracana w dniu wyjazdu przy wymeldowaniu.
 6. Doba zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu odjazdu.
 7. Cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.
 8. Wynajmujący domki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka, przepisami przeciwpożarowymi i BHP oraz do ich przestrzegania.
 9. Wykupiony pobyt w Ośrodku wypoczynkowym nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży czy zniszczenia mienia.
 10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 11. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez Ośrodek oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 12. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach od 8:00 do 20:00.
 13. Ośrodek wypoczynkowy „Brzoza”  pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina.
 14. Na terenie Ośrodka wypoczynkowego „Brzoza” jest ogrodzony parking niestrzeżony. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Wjazd na teren Ośrodka bez zgody jest zabroniony.
 15. Ośrodek Wypoczynkowy „Brzoza”  nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Ośrodka.
 16. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku z wykazem, ponieważ przejmuje ona odpowiedzialność materialną za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 17. Ośrodek wypoczynkowy „Brzoza” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 18. Osoba wynajmująca na zakończenie turnusu przekazuje czysty domek do kontroli stanu wyposażenia obsłudze Recepcji.
 19. Na terenie Ośrodka obowiązuje segregacja śmieci.
 20. Na terenie Ośrodka nie zapewniamy ręczników, środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie ww. środki.
 21. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 22. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.
 23. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki zarówno na terenie placu zabaw jak i pozostałej części terenu Ośrodka.
 24. Administracja Ośrodka wypoczynkowego „Brzoza” wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka. Zwierzę na terenie Ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
 25. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 26. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu Ośrodka. W przypadku odmowy zostanie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 27. Administratorem danych osobowych jest OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Adres e-mail: solina@opgk.rzeszow.pl.
 28. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe Klientów podczas: procesu rezerwacji pobytu przez stronę internetową, drogą telefoniczną lub e-mailową oraz podczas zameldowania Klienta w Ośrodku.
 29. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji pobytu i realizacji pobytu Klienta w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzoza” w Solinie.
 30. Dokonując rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzoza” w Solinie przez stronę internetową Ośrodka, drogą telefoniczną lub e-mailową oraz dokonując zameldowania w Ośrodku, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych OPGK Rzeszów S.A., zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do dokonania rezerwacji i realizacji pobytu Klienta w Ośrodku, tj. do celów rezerwacji pobytu, do celów meldunkowych, pobrania opłaty miejscowej oraz wystawienia faktury za pobyt.
 31. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dane, które są wymagane do wystawienia faktury.
 32. Klient w każdym czasie posiada prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, usuwania, aktualizacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 33. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Brzoza” w Solinie (Solina 39, 38-612 Solina) jest stosowany monitoring wizyjny.
 34. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie Ośrodka jest OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów; tel. 178642415, e-mail: opgk@opgk.rzeszow.pl.
 35. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w następujących miejscach na terenie Ośrodka: w ogólnie dostępnych pomieszczeniach (recepcji) oraz na terenie wokół budynków.
 36. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone tablicami informacyjnymi.
 37. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem wizyjnym przetwarzane są w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Ośrodka.
 38. Nagrania systemu monitoringu wizyjnego mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności osób przebywających na terenie Ośrodka.
 39. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – prawnie uzasadniony interes polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa osób i mienia.
 40. Odbiorcy danych osobowych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych osobowych przetwarzające te dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem lub upoważnień i zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych (m.in. podmiot zarządzający systemem monitoringu).
 41. Dane osobowe przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 42. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której przetwarzanie danych osobowych dotyczy, przysługuje:

  a) prawo dostępu do treści jej danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia  przetwarzania danych, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  – zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami RODO.

 43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje obsługa Ośrodka Wypoczynkowego „Brzoza”.